گنجایش مخزن(استاندارد NFPA)

پرسش

در یک محوطه تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع. تعداد ۵ مخزن ذخیره ، هریک با سطح بدنه ۸۰ متر مربع به انضمام تعداد ۱۰ سرانشعاب آب آتش نشانی نصب شده است. چنانچه برای هر متر مربع سطح بدنه مخازن ، ۱.۵ لیتر در دقیقه و برای هر سر انشعاب ۱۰۰ لیتر در دقیقه آب لازم باشد. گنجایش مخزن ذخیره آب آتش نشانی طبق استاندارد NFPA چه میزان است ؟؟

0
صاحب توکلی مقدم 0 پاسخ ها 421 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب