نیروی شناوری

سوال

سوال نیروی شناوری:

یک میله لولا شده در کف مخزنی که ارتفاع آب آنhاست راقرارمی دهیم،

میله زاویه آلفا با سطح افق می سازد.

ارتفاع آب را زیاد می کنیم تا زاویه آلفا به ۹۰درجه می رسانیم طول میله غرق شده درآب چه تغییری می کند؟

0
امیر 11 ماه 0 پاسخ 342 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب

کدامنیتی برای تغییر کدامنیتی روی تصویر کلیک کنید