نیروی شناوری

پرسش

سوال نیروی شناوری:

یک میله لولا شده در کف مخزنی که ارتفاع آب آنhاست راقرارمی دهیم،

میله زاویه آلفا با سطح افق می سازد.

ارتفاع آب را زیاد می کنیم تا زاویه آلفا به ۹۰درجه می رسانیم طول میله غرق شده درآب چه تغییری می کند؟

0
امیر 2 سال 0 پاسخ ها 618 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب